คณะครู ร่วมกันออกแนะแนวการศึกษา

ระหว่างวันที่ ๑๐-๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม