ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารนำโดย นายนพดล เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านกิจกรรมจิตอาสา ด้านคุณธรรมจริยธรรม