เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ กองลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ค่ายลูกเสือ ศรีสองรัก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย