คณะผู้บริหารและครู รับรางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่นชั้ยภูเลย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ