นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ รับการแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ จากสถาบันพระปกเกล้า