นักเรียนข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑

เมื่อระหว่างวันที่ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ คณะครูได้ฝึกสอนและจัดให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้น ม.ต้น
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ ๔ การแข่งขันร้องร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.ปลาย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ ๖ การแข่งขันร้องร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.ต้น
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับ ๔ การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ม.ปลาย
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับ ๖ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ระดับชั้น ม.ต้น
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับ ๘ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ต้น