หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนพดล เที่ยงธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการทดสอบการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้การต้อนรับ นายรัชพงศ์ ดีแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอัญชรีกร นนทโคตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามข้อปฏิบัติตามที่ สทศ. ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด