พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพจน์  โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูเข้าร่วมในพิธีเป็นเกียรติให้กับนักเรียน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม