ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร นำโดยนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗