ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์  นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดนในช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรมที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และร่วมกิจกรรมเดินไป เก็บขยะไป (Pick And Walk) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนป่าเลิงใหญ่) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยใช้หลักการ 3Rs Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุต่างๆที่ไม่ใช้แล้ว ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนป่าเลิงใหญ่) และบริเวณโดยรอบให้สะอาด สวยงาม