ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕  บ้านหนองผักก้าม