ปฐมนิเทศพบปะนักเรียน วันเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ปฐมนิเทศพบปะนักเรียน การเปิดภาคเรียนในวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม