visitor counter
นายอำนาจ   วงศ์ป้อง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จังหวัดเลย
กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเลย
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง.ผลการปฏิบัติงานองข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1/64
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
                     1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                     1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
 
ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   การอบรมพัฒนาตนเอง 2565
 

นายอำนาจ   วงศ์ป้อง  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จังหวัดเลย

อำนาจ  วงศ์ป้อง
Amnart WP
idamnart