วิสัยทัศน์ (VISION)

       โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๗
 

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
.
พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับต้นสังกัด


เป้าประสงค์ (GOAL)

๑. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ
๔. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
๕. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
.
มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗. มีส่วนร่วมกับต้นสังกัด


อกลักษณ์ (School Uniqueness)
 
    "มารยาทงาม ถามไถ่ ใฝ่เรียนรู้"


อัตลักษณ์ (Identity)

    "วิชาการเป็นศรี ดนตรีเป็นสง่า การกีฬาเป็นเลิศ"


สีประจำโรงเรียน   

     สีฟ้า - สีขาว

สีฟ้า    หมายถึง การสร้างสรรค์ และจินตนาการ
สีขาว   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม


อักษรย่อโรงเรียน      ทลย.๕


ตราประจำโรงเรียน

ภูเขา ๓ ลูก แม่น้ำ ดวงอาทิตย์ ในวงกลม
 

ภูเขา     หมายถึง ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ     หมายถึง ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ดวงอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

 

 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
  ๓. มีวินัย
  ๔. ใฝ่เรียนรู้
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง
  ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
  ๗. รักความเป็นไทย
  ๘. มีจิตสาธารณะ                                                    * * * * * * * * * * * * *