วิสัยทัศน์ (VISION)

       โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
.
พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับต้นสังกัด


เป้าประสงค์ (GOAL)

๑. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ
๔. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
๕. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
.
มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗. มีส่วนร่วมกับต้นสังกัด


 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
  ๓. มีวินัย
  ๔. ใฝ่เรียนรู้
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง
  ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
  ๗. รักความเป็นไทย
  ๘. มีจิตสาธารณะ                                                    * * * * * * * * * * * * *