ระวัติโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ โดยความร่วมมือของศึกษาธิการอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลเมืองเลย ๗ (บ้านหนองผักก้าม) ถึงปี พ. ศ. ๒๔๙๐ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ๘ (บ้านหนองผักก้าม) จนถึง พ.ศ . ๒๙๒ มีการแบ่งเขตตำบลให้เป็นตำบลเมือง จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปเป็น โรงเรียนประชาบาลเมืองเลย ๗ เหมือนเดิม และตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม และมีการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษามาเป็นลำดับดังนี้
    ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
    ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
    ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
    ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
    ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และต่อมา พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เทศบาลเมือง พัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจ และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตน โดยถือว่า การจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ ของ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้
กำหนดให้มีแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากที่กล่าวมา เทศบาลเมืองเลย ได้ขอรับโอน โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมตามกฎกระทรวงกำหนด โรงเรียนบ้านหนองผักก้ามได้ถูกถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สินและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดเทศบาลเมืองเลย ตามแนวทางและกระบวนการถ่ายโอน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ และตัดโอนอัตรากำลังครูมา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายกระหลบ   สุกรนันท์ 

๒๔๘๓ ๒๔๘๗

นายสาลี   มูณละศรี

๒๔๘๗ ๒๔๘๘

นายถวิล   บุตรโยจันโท

๒๔๘๘ ๒๔๙๐

นายชาญ   จันโทมา 

๒๔๙๐ ๒๔๙๓

นายเหลือ   มงคลวัจน์  

๒๔๙๓ ๒๕๑๓

นายสวัสดิ์   ศรีมงคล

๒๕๑๓ ๒๕๑๕

นายสว่าง   ศิริหล้า

๒๕๑๕ ๒๕๒๘

นางชื่นอารมณ์   จันทร์พินิจรัตน์   

๒๕๒๘ ๒๕๓๕

นายพิสุทธิ์   แก้งคำ  

๒๕๓๕ ๒๕๓๘

๑๐

นายประโยน   วิไลลักษณ์

๒๕๓๘ ๒๕๖๑

๑๑

นายสุชาติ   อาจศัตรู

๕๖๑ ปัจจุบัน