ฝ่ายบริหารโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม


 
นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารศึกษา
(ไปช่วยราชการ)
 

นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนว
ยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสุปราณี  พิมพ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล

นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวิชาการ
 
นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
 
นางชนิสร  ลำมะยศ
ครู
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ

นายสุรเดช นามจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน