ฝ่ายบริหารโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม


 
นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารศึกษา
 

นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารศึกษา
 

นายกสิณ  ตันปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล

นางศิรยา  ศรีแดน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานวิชาการ
 
นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
 
นางชนิสร  ลำมะยศ
ครู
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ

นายปราชนา  นามโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน