ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

   
นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารกา
รศึกษา
 
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารศึกษา
 
         

นายสุรสิทธิ์  ดีสุทธิ
ครูชำนาญการ
.. พลศึกษา

นางสุปราณี  พิมพ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา


นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา


นายอำนาจ  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์


นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา

         

นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา


นางสาวดารารัตน์  เข็มจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การ
บริหารการศึกษา


นายชาญศักดิ์  ราชโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


นายภูริวัจน์  ศรีแสงเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายกสิณ  ตันปัน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
         

นางศิรยา  ศรีแดน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศศ..
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

นางมาลัยทอง  ภูมิภู
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางยุพารัตน์  กัณหา
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายปราชนา  นามโคตร
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์  กุลวงษ์
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
         

นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต
ครูชำนาญการ
.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวปวีณา  ดานุรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ


นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย์
ครูชำนาญการ
.ม. การบริหารการศึกษา


นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์


นางสาวปทิดา  ก้อนพิลา
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

         

นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
ศษ.. หลักสูตรและการสอน

นางชนิสร  ลำมะยศ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย


นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี


นางสาวสุพัตรา  เงางาม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
         

นางสุดารัตน์  จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา

ายทรงศักดิ์   ผาดำ
ครูอัตราจ้าง
วท.บ. เคมี

ายมงคล   วันเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายพีรพัฒน์  คำพัน
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์

น.ส.พรสุดา พาณิชย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         
 
น.ส.กุสุมา  คัมภ์บุญยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป

นายประยูร บุตรโยจันโท
นักการภารโรง

นายเดชา  ทองอรุณ
นักการภารโรง