ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

   
นายนพดล  เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารกา
รศึกษา
 
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารศึกษา
 
         

นางสุปราณี  พิมพ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา


นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา


นายอำนาจ  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์


นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา


นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค..
บริหารการศึกษา

         

นางสาวดารารัตน์  เข็มจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การ
บริหารการศึกษา


นายชาญศักดิ์  ราชโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา

นายกสิณ  ตันปัน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นายภูริวัจน์  ศรีแสงเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

         

นางศิรยา  ศรีแดน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศศ..
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

นางมาลัยทอง  ภูมิภู
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายปราชนา  นามโคตร
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นางยุพารัตน์  กัณหา
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต
ครูชำนาญการพิเศษ
.ม. การบริหารการศึกษา
         

นายพงษ์ศักดิ์  กุลวงษ์
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายภณ  ทิพย์เสน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.. การบริหารการศึกษา

นางสาวปวีณา  ดานุรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ


นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย์
ครูชำนาญการ
.ม. การบริหารการศึกษา


นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์
         


นางสาวปทิดา  ก้อนพิลา
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
ศษ.. หลักสูตรและการสอน

นางชนิสร  ลำมะยศ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย


นายพร้อมพงศ์พรรณ  บุญราช
ครูชำนาญการ
ค.บ. พลศึกษา

         

นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี

นางสาวสุพัตรา  เงางาม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์

นางอรอนงค์ อินทรา
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดารัตน์  จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา

ายทรงศักดิ์   ผาดำ
ครูอัตราจ้าง
วท.บ. เคมี
         

ายมงคล   วันเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายก้องเกียรติ  วรรณศรี
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายจิรพงศ์  จันทรมัย
ครูอัตราจ้าง
ศป.บ.ดุริยางคศิลป์

น.ส.กุสุมา  คัมภ์บุญยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป


 น.ส.พิชลักษณ์  โพธิ์ดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
สน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง

         
 
นายประยูร บุตรโยจันโท
นักการภารโรง

นายเดชา  ทองอรุณ
นักการภารโรง