ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

   
นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 
   
นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 
   
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
(ไปช่วยราชการ)
 
         


นายสุรเดช นามจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางทัศนีย์  พรหมรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์


นางสุปราณี  พิมพ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา


นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา


นายอำนาจ  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

         

นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา

นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา


นางสาวดารารัตน์  เข็มจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต


นายชาญศักดิ์  ราชโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


นางประภาศรี  ศรีอรรคจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

         

นายภูริวัจน์  ศรีแสงเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายกสิณ  ตันปัน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายสุรสิทธิ์  ดีสุทธิ
ครูชำนาญการ
.. พลศึกษา

นางมาลัยทอง  ภูมิภู
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางยุพารัตน์  กัณหา
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
         

นายปราชนา  นามโคตร
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต
ครูชำนาญการ
วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


นางสาวปวีณา  ดานุรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ


นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย์
ครูชำนาญการ
.ม. การบริหารการศึกษา


นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์

         

นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครู
ศษ.. หลักสูตรและการสอน

นางชนิสร  ลำมะยศ
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครู
ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวปทิดา  ก้อนพิลา
ครู
ค.บ. เคมี


นายปัญญา  บัวหา
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ศิลปศึกษา

         
นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี
นางสาวสโรชา  สุวรรณสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวสุพัตรา  เงางาม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสุดารัตน์  จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา
ายทรงศักดิ์   ผาดำ
ครูอัตราจ้าง
วท.บ. เคมี
         
 
น.ส.พรสุดา พาณิชย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
น.ส.กุสุมา  คัมภ์บุญยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายประยูร บุตรโยจันโท
นักการภารโรง
นายเดชา  ทองอรุณ
นักการภารโรง
 
         
     
  นางนเรศ จันทะวงษ์
แม่บ้าน
 

นางสมปอง  สีหา
แม่บ้าน