จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 
  

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 

 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561