อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

๑. เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา
๒. อาคารเรียนถาวร จำนวน ๓ หลัง
๓. โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง
๔. โรงฝึกงาน จำนวน ๑ หลัง
๕. สนามกีฬา จำนวน ๑ สนาม 
๖. อาคารอเนกประสงค์  จำนวน ๑ หลัง
๗. ห้องเรียนทั้งหมด  จำนวน ๑๔ ห้อง
๘. ห้องประกอบ  จำนวน ๑๓ ห้อง มีดังนี้
   ห้องผู้อำนวยการ  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องวิชาการ  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน ๒ ห้อง
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๒ ห้อง
   ห้องสมุด  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องโสตทันศึกษา  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องพยาบาล  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องธุรการ  จำนวน ๑ ห้อง
   ห้องแนะแนว  จำนวน ๑ ห้อง