ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครู
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
ศษ.. หลักสูตรและการสอน
 


นางศิรยา  ศรีแดน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศศ..
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา