ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครู
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา

 


นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครู
ศษ.. หลักสูตรและการสอน