ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุประวีณ์   แก้วดวง
ครู
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา

 
นางศิรยา  ศรีแดน
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ศศ..
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

 นางเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
ศษ.. หลักสูตรและการสอน