ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 นางยุพารัตน์  กัณหา
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายปราชณา  นามโคตร
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
 นางสาวสุพัตรา  เงางาม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
 ายมงคล   วันเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
 นายพีรพัฒน์  คำพัน
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์