ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 นางยุพารัตน์  กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายปราชณา  นามโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
 นางสาวสุพัตรา  เงางาม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
 ายมงคล   วันเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์
 นายก้องเกียรติ  วรรณศรี
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์