ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายอำนาจ  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวดารารัตน์  เข็มจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต

 นายกสิณ  ตันปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารศึกษา
 

นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต
ครูชำนาญการ
วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนางสาวปทิดา  ก้อนพิลา

ครูชำนาญการ
ค.บ. เคมี

น.ส.สโรชา   สุวรรณสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 


ายทรงศักดิ์   ผาดำ
ครูอัตราจ้าง
วท.บ. เคมี