ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุปราณี  พิมพ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายชาญศักดิ์  ราชโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
นายพงษ์ศักดิ์  กุลวงษ์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 


นางสุดารัตน์  จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา