ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษานายสุรสิทธิ์  ดีสุทธิ
ครูชำนาญการ
.. พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 
นายวัชระ  นามทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา