ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นายภณ  ทิพย์เสน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.. การบริหารการศึกษา


นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี