ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 


นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี