ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา


นายสุรเดช นามจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์

 


นายปัญญา  บัวหา
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ศิลปศึกษา
 


นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี