ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษานางณัฎฐ์ชุดา  หุมอาจ
ครูชำนาญการ
ค.บ. นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 


นายภณ  ทิพย์เสน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.. การบริหารการศึกษา
 


นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค..
บริหารการศึกษา
 


นายวีระพันธ์ ทาสาลี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.ดนตรี
 


นายจิรพงศ์  จันทรมัย
ครูอัตราจ้าง
ศป.บ.ดุริยางคศิลป์