ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 นางนันท์นิชา  ขุนทำนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ