ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางประภาศรี  ศรีอรรคจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 


นางทัศนีย์  พรหมรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์