ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายภูริวัจน์  ศรีแสงเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 


นางมาลัยทอง  ภูมิภู
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 


นางสาวปวีณา  ดานุรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางชนิสร  ลำมะยศ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ