ทำเนียบบุคลากรกลุ่มแนะแนวการศึกษา
นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย์
ครูชำนาญการ
.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มแนะแนวการศึกษา