ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชน และชุมชนฉีดวัคชีนเพื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะ บริเวณถนนในตลาดเทศบาลเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จัวหวัดเลย 
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ของเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างฌปานสถาน ที่วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มแรก  และจะทำการฉีดเข็มที่สอง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพื่อความปลอกภัยของตัวนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ และเตรียมความในการเปิดเรียนแบบ On Site ที่โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จัวหวัดเลย
<<ภาพกิจกรรม>>  

รายงานความคืบหน้าการสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เสร็จสิ้นไปแล้วกว่า ร้อยละ ๘๐ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยได้รับผลการประเมินในระดับ "ดี" ทั้ง ๓ มาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
<<รายละเอียด>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๘ ในระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๗ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๕ ในระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ไได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๔ ในระหว่างวันที่ ๓๐ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายนราธิป บุญมา รองผู้อำนวยการ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  และนางสุประวีณ์ แก้วดวง รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม 
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก่ฃ้าม เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ฉบับที่ ๓  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔
<<รายละเอียด>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นแบบอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอนกประสงค์หลังใหม่อีก ๑ หลัง พร้อมห้องน้ำนักเรียนใหม่อีก ๒ หลัง และสนามฟุตซอลแบบมีหลังคาโดม
<<ภาพกิจกรรม>>  

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  ได้เข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<ภาพกิจกรรม>>  

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก่ฃ้าม รับโอนย้ายข้าราชการครู จำนวน ๕ อัตรา
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และซื้อชุดพละ พร้อมกระเป๋านักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>>  

มื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ จากคณะกรรมการเทศบาลเมืองเลย
<<ภาพกิจกรรม>>  

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย เป็นประธานในพิธี ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
ร.ร.นายร้อย จปร.

ร.ร.นายเรือ
ร.ร.นายเรืออากาศ
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
ร.ร.นายสิบทหารบก
ร.ร.จ่าทหารอากาศ
ร.ร.จ่าทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
   

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ๒๕๖๓
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกา ๒๕๖๓
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกา ๒๕๖๓

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ระบบ ทีวีดิจิทัล
ระบบ KU-Band
ระบบ C-Band

ประกาศผลการเรียน
ผลการเรียนภาคเรียนที่ /๒๕๖๒

เผยแพร่ผลงานครู บทคัดย่อ 
นางยุพารัตน์  กัณหา
นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๑/๖๔)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster