ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมและร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมการแสดงบนเวทีในงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ เมืองเลยเกมส์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  การรับรายงานตัวชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู พบปะนักเรียน แจ้งระเบียบการปฏิบัติตนขั้นต้นในโรงเรียน พร้อมต้อนรับครูย้ายมาใหม่ และส่งครูที่จะย้ายไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย และสวนสาธารณะกุดป่อง
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมรดน้ำดำหัวผณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ วรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมฉีดพ่น ละอองน้ำลดปัญหา PM.2.5 บริเวณแลนด์มาร์ค ลานพญานาค กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเลย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีวันจักรี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้บิหาร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนวางศิลาฤกษ์ ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ๕๐ปี เลยพิทยาคม ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ในการประชุมครูประจำเดือน ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย ร่วมพิธีเปิด "งานสีสันเมืองเลย Mask Festival 2023" ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ ย้ายมาใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกแขนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาวิชาทหารและยุวชนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และชุมชนบ้านหนองผักก้าม ทำความสะอาดและพัฒนาหนองน้ำบริเวณตลาดบ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ คณะอาจารย์และครูวิทยาลัยเทคนิคเลย ได้ออกแนะแนวมาให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑-๓ กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ออกแนะแนว เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ นายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรี สมป.จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดเลย ให้กับรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม 
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูนำลูกเสือ-เนตรนารี ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือภูค้อ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สนามฝึกภาคสนาม สนามยิงปืนทราบระยะของ และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นำโดยนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้กล่าวนโยบายของทางโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายงานกิจการนักเรียนได้แจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรด กีฬานักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้รับรางวัลหลายรายการ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงความยินดี และต้อนรับนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาใหม่ ที่บริเวณหน้าเสาธงตอนเช้าโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล ๒๐๒๒ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สวนสาธารณะหนองไชยวาน  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย มีวินัยดี” โดยจังหวัดเลยกับภาคีเครือข่ายยร่วมกิจกรรม และมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมกิจกรรม ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาจัดกิกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการคาราวานวิทศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓-๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยเทศบาลเมืองเลย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยและบริเวณใกล้เคียง
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองเลย โดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน การแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง ลำน้ำกุดป่อง และประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๘ คน เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๓) ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๘
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.ชุมพลทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้
อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
   

ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ <<รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน <<รายละเอียด>>

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster