ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายนพดล  เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ งานอนามัยโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นัดหมายให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย ณ ห้องประชุมครู อาคาร ๔ ชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ งานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่บริษัทบิ๊กโฮมเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายนพดล เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองอำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมกิจกรรม “ไทเลยยุคใหม่ เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์ โดยไม่มีตรา” เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณลาน Lovely Loei หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร เพื่อเตรียมความพร้อม การฝึกภาคสนาม การสอบภาคทฤษฎี การชุมนุมสวนสนาม และการกระโดดร่มพาราเซล ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย ที่บริเวณลานพญานาค ลำน้ำกุดป่อง ในเขตเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายนพดล เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาว ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมมอบของที่ระลึก เก้าอี้พลาสติกจำนวน ๓๑ ตัว ให้กับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนพดล เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมงานบุญกฐินที่วัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายนพดล เที่ยงธรรม ที่ย้ายจากโรงเรียนเทศบาล ๒ (เชียงคาน) มารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ช่วยกันทำความสะอาดถนน อาคาร และบริเวณภายในรอบๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ และนายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมครูอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาในรายการยูโร่เค้กไทนแลนด์ บีช วอลเล่ย์บอล ๒๐๒๓ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวันพระราชทานธงไตรรงค์ ชมการแสดงประวัติธงชาติไทยและร่วกันร้องเพลงชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการให้กับนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย นำโดย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัล
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรมและร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในการทำสัญญากู้ยิมเงินกองทุนเพื่อให้การศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจร ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการของเทศบาลเมืองเลย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลหลายรายการ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดที่วัดสุธัมมิการาม บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดให้กับชุมชนบริเวณตลาดหนองผักก้าม และบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมลงนามถวายพระพร
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๔๙ คนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานอนามัย ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.จ่าทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้
อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
   

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมายความเป็นเลิศของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน <<รายละเอียด>>

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster