ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายนพดล  เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพ
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันจัดทำต้นเทียน และตกแต่งรถเทียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการมอบเงินทุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยมีนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมเป็นเกียรติ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารนำโดย นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมในพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารนำโดย นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๗
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเป็นกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีรำ บวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ปลัดอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย และวิทยาลัยเทคนิคเลย ร่วมตรวจสอบเครื่องทำน้ำดื่มของโรงเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ดำเนินการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับทุนจำนวน ๖ คน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบหมายให้นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย์ ครูฝ่ายแนะแนว นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับทุนการศึกษา
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อม และระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมรับการนิเทศและกำกับติดตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
<<รายละเอียด>>  

ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นตัวแทนเป็นนักฟุตบอลเทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดอุดรธานี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประเมินงานอนามัยโรงเรียน และประเมินสถานศึกษาปลอดไข้เลือดออก ที่ห้องประชุมครูชั้น ๑ อาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม 
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๑๘ คน ร่วมทำการสมัครและทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day)
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ทำการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายให้กับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่จะเข้าสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๓.๐๐ น. พ.ท.รณชัย​ ศรีชนะ​ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๘ มอบหมายให้ พ.ต.จำนงค์ หาบ้านแท่น รอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๘ เป็นผู้แทน​ ในการมอบโล่เกียรติยศ​การประกวดตามโครงการ​ "รด.New​ Gen." รางวัล​ อินฟูเอนเซอร์ดีเด่น​ ​ประจำปี​ ๒๕๖๗
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนและทำหน้าที่เป็นกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๗
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย ได้เข้าตรวจปัสสวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรมมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ปฐมนิเทศพบปะนักเรียน การเปิดภาคเรียนในวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รับการรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมกับเทศบาลเมืองเลย เนื่องในวันเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕  บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์  นายเสฐียรชัย ศรีสุแล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และร่วมกิจกรรมเดินไป เก็บขยะไป (Pick And Walk) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนป่าเลิงใหญ่) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน “MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สวนสาธารณะกุดป่อง
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่าสามัคคี ที่วัดศรีทีปาราม บ้านฟากเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวสมิตรา  ศรีมะโรงนาม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปี "บุญข้าวจี่" ของวัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ และเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมในพิธีเจรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้บริหาร นำโดยนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญและผูกแขน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพจน์  โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.จ่าทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้
อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
   

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

hit counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster