ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการให้กับนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย นำโดย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัล
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรมและร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในการทำสัญญากู้ยิมเงินกองทุนเพื่อให้การศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจร ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการของเทศบาลเมืองเลย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลหลายรายการ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดที่วัดสุธัมมิการาม บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดให้กับชุมชนบริเวณตลาดหนองผักก้าม และบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมลงนามถวายพระพร
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๔๙ คนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานอนามัย ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตณะครู และนักเรียน ได้ทำเทียนพรรษา และได้ตกแต่งรถเที่ยนพรรษา เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ กับเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย สืบสานตำนานสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างค่านิยม สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมสังเกตการณ์การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับนางอรอนงค์ อินทรา ครูวิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับกลุ่มงานฑันตกรรมโรงพยาบาลเลย มาจัดกิจกรรม รณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการสุขเปลี่ยนมือ (ตลาดนัดมือสอง) โดยส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานอาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพประกอบการค้าขาย การสร้างรายได้ จากประสบการณ์จริงได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้า พร้อมเรียนรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองเลยและคณะ ได้มาให้ความรู้และแนะนำให้นักเรียนทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD พร้อมทั้งสอนขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานให้กับนักเรียนและคณะครู
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองเลยและคณะ ได้เป็นเกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด หลายรายการ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุขาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมในงานแทนคุณแผ่นดิน สมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ ๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ภาคบ่าย) นายสุชาติ อาจสัตรู ผู้อำนวยการกองการลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ภาคเช้า) นายสุชาติ อาจสัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นายสมศักดิ์ ธงดาชัย กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เป็นประธานและร่วมกิจกรรมในพิธีไหว้ครูของนักเรียน และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นำนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าแข่งขันรอบ ๔ ทีมสุดท้าย ณ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน ๑๖ ปี หญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทอายุไม่เกิน ๒๑ ปี หญิง
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูดนตรีนาฎศิลป์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ได้เดินทางมาส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และนักเรียนบังคับบัญชา จำนวน ๒ คน เข้าร่วมรับการฝึกทบทวน และฝึกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมการประกวดผลดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีหญิง ในการแข่งขันรายการอุตรดิตถ์-ซีเล็ค
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค ๓ "เมืองเลยเกมส์"
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแช่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "เมืองเลยเกมส์"
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๑ คน ทำการสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมและร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมการแสดงบนเวทีในงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ เมืองเลยเกมส์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  การรับรายงานตัวชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.ชุมพลทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
   
นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์
รองผู้
อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
   

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมายความเป็นเลิศของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน <<รายละเอียด>>

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster