ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย มีวินัยดี” โดยจังหวัดเลยกับภาคีเครือข่ายยร่วมกิจกรรม และมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมกิจกรรม ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาจัดกิกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการคาราวานวิทศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓-๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยเทศบาลเมืองเลย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยและบริเวณใกล้เคียง
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองเลย โดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน การแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง ลำน้ำกุดป่อง และประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๘ คน เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๓) ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรการประกวดการแต่งกลอนเนื่องในวันแม่แห่ชาติ ๒๕๖๕ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ให้กับนางสาวณัฐสินี มงคลวีรเกียรติ และนางสาวณัฏฐณิชา โยธี ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเมธาวี  ศรีพงษ์พันธุ์ ณ ห้องประชุมฯ ศาลากลางจังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยาย ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุม ได้เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการ CVDOT Speech Against Drug พูดอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ปีที่ ๒
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยาย ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนแต่ละห้องที่ได้รับรางวัล ห้องเรียนสะอาด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกล่าวให้คำชมเชยและยินดีกับห้องเรียนสะอาดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในโอกาสงานเกษียณของรองฯและครู และการย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ สุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดแต่งบทกลอน หัวข้อความรักของแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  นายสุชาติ อาจศัตรู​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียนเทศบาล​ ๕ ​บ้าน​หนอง​ผัก​ก้าม​ พร้อมด้วยครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการอบรมโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล ๑)
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย มาให้ความรู้ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสายุวสาธารณสุขในโรงเรียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๐ คน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๘ คน เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่๑) ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๘
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียนเทศบาล​ ๕ ​บ้าน​หนอง​ผัก​ก้าม​ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ และ ๖/๒ ร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนเทศบาล​ ๕ ​บ้าน​หนอง​ผัก​ก้าม​ มอบเกียรติ​บัตร​ให้แก่ ​นางสาวกาญจนา​ ไข่เก่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ ๖ เข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความ ของเพจเยาวชนพุทธอาสา หัวข้อ "รักแม่ทุกวัน พระคุณนั้นลูกบูชา" ได้รับรางวัลเหรียญทอง​
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์ส่งเสริมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ชุมชนบ้านกกม่วงชี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยในชุมชน ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๔ ม.๕ และ ม.๖ จำนวน ๖๐ คน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก" ณ โรงแรมเลยพาเลซ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขั้นกีฬาที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่จังหวัดมหาสารคาม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕๐ คน ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ หนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง จำนวน ๒ รายการ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหารกองการศึกษาและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นางมนพร ปุณยพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๗ คน ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการ นางมนพร ปุณยพงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ช่วยงานและร่วมถวายการต้อนรับพระเทพวรมุนี และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนบ้านหนองผักก้าม ที่วัดสุธัมมิการาม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.ชุมพลทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
   
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
   

ประกาศ เรื่องปิด เปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ <<รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน <<รายละเอียด>>

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ /๖๔)
นายอำน
าจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๑/๖๔)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster