ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ หนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง จำนวน ๒ รายการ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหารกองการศึกษาและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นางมนพร ปุณยพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๗ คน ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการ นางมนพร ปุณยพงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ช่วยงานและร่วมถวายการต้อนรับพระเทพวรมุนี และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนบ้านหนองผักก้าม ที่วัดสุธัมมิการาม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผศ.เดชา สว่างวงศ์ ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดเลย พร้อมคณะ เพื่อมอบทุนการให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเครื่องราชสักการะ พร้อมกับประดับธงชาติไทยคู่กับธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางมนพร ปุณยพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่บริเวณหน้าเสาธงตอนเช้า
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองเลย ในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารเทศบาลเมืองเลยเข้าชมและให้กำลังนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเลย มาให้ความรู้ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ได้สำรวจปัญหา ได้ให้ความรู้และทักษะชีวิตกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานตำนานสุนทรภู่ รู้รักภาษาไทย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าไตรจีวร และปัจจัยอื่นๆ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดสุธัมมิการาม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ทำพิธีมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ sealect รุ่นอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ที่จังหวัดพิจิตร
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย เยี่ยมชมและให้กำลังใจการประเมินความพร้อมกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๖ คน ไปทำการสมัครและทดสอบสมรรภาพทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่หอประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ได้มาให้ความรู้การป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในพิธีเปิด
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายสุวัฒน์ วรวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยกองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม กระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในพิธี ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาจิต โรงเรียนผู้สูงอายุเลย ณ วัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึหษา ๒๕๖๕ ได้ตกลงและแจ้งแนวทางปฏิบัติตนในโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ทราบ และมอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมจัดขบวนแห่ฉลองนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง จากโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รุ่นยุวชน ตัวแทนทีมชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เอส โคล่า วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลชนะเลิศ แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๐ น.คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมครู บุคลากร นักการภารโรง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.ชุมพลทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
   

ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน <<รายละเอียด>>

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ /๖๔)
นายอำน
าจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๑/๖๔)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster